Certyfiakat_IM_karta_polaka

Certyfiakat_IM_karta_polaka_В1

Зразок cертифікату IM на Карту Поляка

Certyfiakat_IM_karta_polaka
Оцініть цю публікацію

Зразок cертифікату IM на Карту Поляка, рівень В1