Regulamin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

Regulamin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

 

Regulamin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego (nadzór, odpowiedzialność, rejestracja)

 

 1. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego organizowane przez Inozemną Mowę (IM) są nadzorowane przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO) i przeprowadzane w terminach ustalanych przez tę Komisję.
 2. W celu zarejestrowania się na egzamin organizowany w danej sesji w IM należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej ośrodka oraz opłacić egzamin za wybrany poziom w wyznaczonym terminie. Koszty przelewu w całości są pokrywane przez wpłacających – opcja UOR.
 3. Odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych wpisywanych w formularzu ponoszą osoby przystępujące do egzaminu. Informacje podane w formularzu są podstawą do późniejszego wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 4. Po zarejestrowaniu się na egzamin w IM i dokonaniu wpłaty zdający nie może zmieniać ośrodka.
 5. Jeśli w danej sesji zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów, dyrektor IM może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu egzaminu w tym terminie. W takim przypadku osoby, które zgłosiły gotowość przystąpienia do egzaminu, otrzymują zwrot wpłaconych pieniędzy na wskazane konto.
 6. Po zarejestrowaniu się i przed wpłaceniem na konto IM odpowiedniej kwoty za egzamin można zmienić deklarację dotyczącą zdawanego poziomu. W tym celu należy kontaktować się z biurem IM.
 7. Po przelaniu na konto IM opłaty egzaminacyjnej zmiana zdawanego poziomu jest możliwa tylko wtedy, gdy kwota za nowo wybrany poziom egzaminu jest równa (lub wyższa od) tej już wpłaconej. Należy pamiętać, że:

a) kandydat musi zgłosić w formie pisemnej prośbę o taką zmianę w odpowiednio wcześniejszym terminie, który będzie pozwalał na dostarczenie przez PKdsPZJPjO właściwej liczby zestawów egzaminacyjnych.

b) przystępujący do egzaminu może zgłosić deklarację zmiany w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, jednakże decyzja komisji w tej kwestii będzie uzależniona od liczby posiadanych zestawów.

IM informuje, że w obu przypadkach nadpłata nie będzie zwracana.

 

Regulamin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego (opłaty, uzyskanie certyfikatu)

 

 1. Kandydaci o specjalnych potrzebach zdrowotnych mają obowiązek zaznaczenia ich w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Uwagi (szczególne wymagania) i dostarczenia do odpowiednich zaświadczeń lekarskich. Skan oryginałów tych dokumentów należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym. (zakładkaOsoby o specjalnych potrzebach)
 2. IM informuje zdających drogą mailową o wynikach egzaminu w terminach i trybie określonych w ustawie (zakładka – Po sesji).
 3. Uzyskane certyfikaty potwierdzające stopień znajomości języka polskiego jako obcego (po uprzednim ich opłaceniu) będą wysyłane pocztą tradycyjną pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  Istnieje także możliwość osobistego odbioru dokumentu w siedzibie IM.
 4. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od IM, mogą zwracać się z pisemną prośbą o zwrot opłaty za egzamin. Wnioski takie będą rozpatrywane jedynie wtedy, gdy osoby zainteresowane zwrócą się w tej sprawie do biura IM:
 5. а)co najmniej 40 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu – IM zwraca 100 % opłaty za egzamin,
  b) w terminie 29-39 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu  – IM zwraca 50 %  opłaty za egzamin.
 6. IM nie zwraca wpłat za egzamin jeśli prośba w tej sprawie wpłynie w terminie krótszym niż 29 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Gdzie można stać na kurs w Inozemna Mowa

ŁuckRówneLwówKijówOdessaTarnopolIwano-FrankowskChmielnickiCzerniowceŻytomierzPołtawaWinnicaCharków,

DniproZaporożeChersonMikołajówKropiwnicki, Krzywy Róg, Mariupol

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

  [:pl]

  [:ua]

  [:ru]

  [:en]